La Katz through the eyes of the artist Daria Marshenko